Foredragshaldarar 2024

Vossadagane, 19. - 22. mars 2024

Andrea Arntzen Nistad, Asplan Viak

Andrea Arntzen Nistad

Rådgiver, energi og bærekraft i Asplan Viak

Foredrag: Hyttefloka

Andrea jobbar som klima- og miljørådgivar i Asplan Viak. Ho hjelper organisasjonar og verksemder med å kartlegga og redusera sin klima- og miljøpåverknad, mellom anna ved hjelp av livsløpsanalysar.

Berit Marie Galaaen, Voss Herad

Berit Marie Galaaen

Leiar for planavdelinga, Voss herad

Foredrag: Naturnøytralitet og vidare utvikling

Berit Marie har vore tett på dei fleste utviklingsprosessane i Voss herad dei siste 15 åra. Ho er opptatt av at Voss skal styrka og dyrka sin identitet som stad, vera attraktiv og utvikla seg vidare med kvalitet. Bakgrunnen til Galaaen er ein master i arkitektur og lang erfaring frå både private og offentleg prosjekt og planlegging.

Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør Veidekke ASA

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke

Foredrag: Naturnøytralitet og vidare utvikling

Catharina er opptatt av korleis me som samfunn og bedrift kan dekka ulike behov med minst mogleg fotavtrykk. Veidekke er den største entreprenøren i landet, og representerer ein bransje som tradisjonelt har stått for store utslepp og stor ressursbruk. Veidekke har satt seg kunnskapsbaserte klimamål og har lagt ein plan for netto null utslepp. På same måte jobbar dei med natur og sosiale forhold.

Christian Steel, Sabima

Christian Steel

Generalsekretær, Sabima

Foredrag: Naturnøytralitet og vidare utvikling

Miljøorganisasjonen Sabima jobbar for å stansa tapet av naturmangfald, og er ein paraplyorganisasjon for dei biologiske foreningane i Noreg. Steel er generalsekretær for Sabima, og mottok i fjor Naturviserprisen på bakgrunn av engasjementet sitt for trua natur, for å fremja verdien av naturmangfold og for evna til å formidla.

Elisabeth Lillegraven, Voss Herad

Elisabeth Lillegraven

Leiar Prosjekt og utvikling, Voss herad

Foredrag: Ein god plass å bu – ein god plass å besøka

Elisabeth er utdanna sivilarkitekt ved Bergen Arkitektskule/ TU Delft i Nederland. Ho har i seinare år studert planlegging og har ein master i urbanisme frå Arkitekthøgskulen i Oslo. Frå 2005 – 2017 dreiv ho eige arkitektkontor. I 2017 vart ho prosjektleiar for Sentrumsplanen i Voss kommune og frå 2020 vart ho tilsett som leiar for ei nyoppretta avdeling for prosjektutvikling.

Opningsforedraget 2024

Hans-Wilhelm Steinfeld

Cand.philol., tidlegare utanrikskorrespondent i Moskva

Foredrag: Opningsforedraget 2024

Internasjonalt anerkjend journalist, utanrikskorrespondent, forfattar og historikar med Russland som spesialfelt. For oss er Steinfeld kjent som ein tøff og pågåande utanriksreporter, med den markante bergensdialekten som varemerke. Steinfeld har vore ein av NRK sine mest framståande utanrikskorrespondentar, og har gjennom mange år formidla historiske storhendingar i Aust med Noreg som publikum.

Haavard-Hansgaard

Håvard Hansgård 

CEO Resources AS

Foredrag: Den biosirkulære revolusjonen og Bioparken

Håvard kjem frå gard med sau og skog, har fagbrev som innan bergverk og har landbruksutdanning frå Blæstad (Høgskolen i Innlandet) og Ås (NMBU). Til dagleg jobbar han for auka verdiskaping og redusert miljøbelastning i bioøkonomien gjennom ReSourcer AS.

Helge Svela

Helge O. Svela

CEO, Media City Bergen AS

Foredrag: Generativ AI: Moglegheiter og truslar for media

Helge O. Svela har vore dagleg leiar for Media City Bergen sidan september 2022. Svela er utdanna journalist og har tidlegare jobba for Bergens Tidende, der han har hatt fleire redaksjonelle leiarroller. Svela har også erfaring frå Rogalands Avis, har gitt ut boka “Då han møtte hund” og vann SKUP-diplom i 2009 for BT-prosjektet «Faktasjekk».

John Hammersmark

John Hammersmark

Kapteinen, Kompani Lauritzen

Foredrag: Det kan alltid bli verre!

John Hammersmark byrja på Befalsskule i Hæren som 19-åring. Han gjekk deretter Krigsskule, Stabskule og deretter Masterstudiet på Forsvarets høgskole og Sjefskurset. Av sivil utdanning har han Bachelor i Administrasjon og leiing. Hammersmark har tenestegjort på Skjold, på GSV i Kirkenes, i Forsvarets spesialkommando, i Hærstaben og i Forsvarsdepartementet. Han har også delteke i fleire skarpe operasjonar. 

Linda Eide

Linda Eide

Vossing

Foredrag: Klinkande uklart!

Linda har jobba som journalist og programleiar i NRK radio og fjernsyn i over tre tiår. Ho har fått ei rekkje prisar for formidlinga si. Eide skriv også bøker og teaterframsyningar, og framfører sjølv det ho skriv. Sidan 2017 har ho fronta programmet Eides språksjov, og gjort språkopplæring til laurdagsunderhalding på NRK1. 

Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet, Hordaland

Linda Merkesdal

Stortingsrepresentant for Hordaland/Vestland (Ap)

Foredrag: Deltek i debatten

Linda Merkesdal er medlem av energi og miljøkomiteen og har særskilt ansvar for sirkulærøkonomi, bærekraft, natur, klima og bioenergi.

Pernille Bonnevie Hansen, Naturvernforbundet

Pernille Bonnevie Hansen

Nestleiar, Naturvernforbundet

Foredrag: Meir kraft, no!?

Pernille Bonnevie Hansen er 39 år og nestleiar i Naturvernforbundet. Ho har vore aktiv i organisasjonen i omlag ti år, og i Natur og Ungdom før det. Pernille lærte tidleg å tenka på straumen i veggen heime som verdifull fordi han har kosta natur. Ved sidan av vervet i Naturvernforbundet er Pernille språkvitar.

Analysesjef i Norne Securities

Petter Slyngstadli

Analysesjef i Norne Securities

Foredrag: Det økonomiske makrobildet

Erfaren Chief Investment Officer og porteføljeforvaltar med dokumentert historie innan investeringsforvaltning. Innehar brei kompetanse innan porteføljeforvaltning, finansiell risiko, hedgefond, aksjeplukking, fondsvalg, kapitalforvaltning og makroøkonomi. Solid konsulent med utdanning frå Norges Handelshøyskole (NHH).

Styrkar Ringheim-Hustveit, Voss Herad

Styrkaar Ringheim-Hustveit

Prosjektleiar Prosjekt og utvikling, Voss herad

Foredrag: Ein god plass å bu - ein god plass å besøka

Styrkaar er utdanna sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim. Han har sidan 2021 jobba som prosjektleiar i heradet. Han har interesse for byplan og samanhengen mellom dei fysiske omgjevnadane som premissgjevar og svar på samfunnet.

Svein Harald Røyne

Svein Harald Røine

Årets talar 2022

Foredrag: Frå Tussi til Tigergutt – arbeidsglede og kultur hand i hand

Røine er ein etterspurd og inspirerande føredragshaldar. Han vart kåra til Årets taler av Talerlisten i 2022. Svein Harald er ekspert på tema som leiing, arbeidsglede, endring og kvardagsmot. Han har bakgrunn som toppleiar i Nidar, Gilde og Altia Corporation Norway.

Sveinung Rotevatn, Venstre, Hordaland

Sveinung Rotevatn

Stortingsrepresentant for Hordaland/Vestland (V)

Foredrag: Deltek i debatten

Sveinung Rotevarn er i dag medlem av finanskomiteen. Han var klima- og miljøminister frå 2020-21 og er kjent for sitt engasjement i miljøpolitikken.

Torgeir Isdahl

Torgeir Isdahl

Gruppeleder terrestrisk naturmangfold, Norconsult

Foredrag: Naturnøytralitet og vidare utvikling

Torgeir Isdahl er utdanna naturforvaltar, og har meir enn 20 års erfaring med miljøleiing og rådgjeving frå privat konsulentverksemd og offentleg miljøforvaltning. I Norconsult har han det overordna fagansvaret for utgreiingar, kartlegging og analysar innan fagtemaet terrestrisk naturmangfald. I seinare år har han jobba særleg med korleis negative miljøeffektar kan reduserast i ulike utbyggingsprosjekt og spørsmål knytt til arealnøytralitet og økologisk kompensasjon.

Ulrikke Hernes

Ulrikke Voltersvik Hernæs

Forretningsutviklar biologiske verdikjeder, BIR AS

Foredrag: Den biosirkulære revolusjonen og Bioparken

Ulrikke Voltersvik Hernæs har jobba med sirkulære problemstillingar lenge og jobbar no for å realisera Voss Biopark i tilknyting til det vedtekne biogassanlegget.

Vegard Pettersen, Fornybar Norge

Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgjevar, Fornybar Norge

Foredrag: Meir kraft, no!?

Vegard Pettersen jobbar med miljø og berekraft i Fornybar Norge, ein landsomfattande interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon for heile fornybarnæringa. Han har erfaring frå fornybarnæringa, forvaltning og konsulentselskap der han har jobba med ulike miljøtema.