Kontakt

Prosjektkoordinator Vossa Jazz v/ Kari Trana
post@vossadagane.no
Tlf. 56 52 99 11 / 48 15 32 25

Energi

Voss Energi v/ Per Berge
Per.Berge@vossenergi.no
Tlf. 916 73 014

Kultur

Vossa Jazz v/ Trude Storheim
trude@vossajazz.no
Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257

Idrett

Vestland Idrettskrets v/ Narve Heggheim
Narve.Heggheim@idrettsforbundet.no
Tlf. 91 31 47 83

Turisme

Destinasjon Voss v/Gry Bystøl
gry@visitvoss.no
Tlf. 97 16 84 11