Idrett

Dei samarbeidande idrettskretsane på Vestlandet: Vestland Idrettskrets, Rogaland Idrettskrets og Møre og Romsdal Idrettskrets hadde planlagt ein stor regional konferanse på Vossadagane 24. mars.

På grunn av den spesielle situasjonen med covid 19 og tider der tiltak kan bli innført på kort varsel har ein funne det rett å utsetje konferansen til ein er tryggare på at den let seg gjennomføre som ein fysisk konferanse. Ny dato vert kommunisert ut når ein har ein meir avklart situasjon mht til covid 19 og målet er eit arrangement i 2021 forutsett at det blir meir forutsigbart at ein kan samle folk igjen.

Programmet for konferansen er variert med foredrag både frå nasjonale, regionale og lokale aktørar innanfor: idrettsturisme, innovasjon og nyskaping, reiseliv og presentasjon av idrettsarrangement som har lukkast.

Konferansen har som mål å vise dei gode eksempla samt å få fokus på utviklingsmulegheitene ein har ved at fleire ulike aktørar samarbeider for å utvikle heile Vestlandet innanfor arrangement og idrettsturisme.

Vi håpar å kunne ønskje alle velkomne til Idrettskonferansen på Voss når det ligg til rette for fysiske samlingar der vi kan treffast og sjå framover og kva mulegheiter som er for utvikling i åra som kjem innafor konferansen sine fagtema.